RSS
flash0001 flash0002 flash0003 flash0004 flash0005 flash0006 flash0007 flash0008 flash0009 flash0010
www.projekty.chybie.pl     |     www.biblioteka.chybie.pl     |     Serwis Samorządowy PAP     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RADOŚĆ - Stowarzyszenia - Chybie - Oficjalny Portal Gminy.

 

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RADOŚĆ

 
"Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Radość" w Chybiu, bo tak brzmi jego pełna nazwa, jest stowarzyszeniem sportowym, działającym w ramach struktur Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada ono jednak, tak jak kilka innych stowarzyszeń salezjańskich w Polsce, swój odrębny status zarejestrowany w sądzie, dający mu pewną niezależność. Stowarzyszenie SALOS "Radość" w Chybiu działa na mocy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach". Osobowość prawną uzyskało 3 marca 1993r. Pierwszym organem rejestrowym był Wydział Spraw Społecznych Oddział Sportu Urzędu Wojewódzkiego województwa bielsko-bialskiego. Potem stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem, jest organizacją prowadzącą działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży w duchu społecznej nauki Kościoła, tradycji salezjańskiej, opartej na systemie wychowawczym św. Jana Bosko. Jednym z podstawowych instrumentów wychowawczych jest sport. Sport rozumiany jako działalność ruchowa, której wartość uzależniona jest od tego, jakimi treściami ją nasycimy, czemu służy, jakie realizuje wartości i jakimi stają się jej uczestnicy.

Organizacja największą uwagę skupia na dzieciach i młodzieży mającej problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, zagrożonej patologiami społecznymi oraz nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie jak i umysłowo.

Podstawowe cele, które organizacja chce osiągnąć poprzez swoją działalność to:

 1. "Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
 3. Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów stowarzyszenia.
 4. Działanie na rzecz środowiska naturalnego.
 5. Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia.
 6. Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowe - wychowawczymi i sportowymi.
 7. Eksponowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play.
 8. SL SALOS "Radość" nie czerpie korzyści materialnych z działalności sportowej.
 9. Tworzenie warunków do udziału osób niepełnosprawnych w różnych formach aktywności społeczno-kulturalnej.
 10. Podejmowanie działań mających pomóc rodzinie dysfunkcjonalnej oraz poszczególnym jej członkom - łącznie z pomocą materialną".
  (Statut SL SALOS "Radość" w Chybiu, Rozdz.. II par.5)

Stowarzyszenie działa na mocy "Prawa o Stowarzyszeniach" a nie, wbrew temu co mogłoby się wydawać, ustawy regulującej stosunki państwo - Kościół Katolicki. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie powołujące Zarząd stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną, Komisję Dyscyplinarną, wytaczające kierunki pracy organizacji. Zarząd jest władzą wykonawczą kierującą pracami stowarzyszenia, zmierzającą do realizacji planu pracy na dany rok, który zostaje wyznaczony na Walnym Zebraniu odbywającym się, zgodnie z ustawą, co rok. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne i może do niego wstąpić każdy. Niepełnoletni nie posiadają czynnego prawa wyborczego lecz mają prawo głosu. Członkostwo ustaje w wyniku rezygnacji, nie opłacania składek członkowskich lub usunięcia z szeregów stowarzyszenia przez Komisję Dyscyplinarną. Od jej decyzji istnieje możliwość odwołania się do Walnego Zebrania. Kadencja władz zrzeszenia trwa trzy lata i po jej upływie odbywają się wybory.

Stowarzyszenie pozyskuje na swoją działalność środki z różnych źródeł. Podstawą są dotacje z fundacji, jednostek samorządowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa, darowizn podmiotów gospodarczych i darowizn osób prywatnych będących sympatykami Stowarzyszenia.

Na samym początku działalności stowarzyszenie prowadziło sekcje sportowe w dwóch dyscyplinach: koszykówce i piłce nożnej. Drużyny uczestniczyły w rozgrywkach prowadzonych przez SALOS Rzeczpospolitej Polskiej "Sawionaliach", odbywających się w różnych miejscowościach w Polsce. Jednak część założycieli stowarzyszenia pragnęło poszerzyć działalność. Już w pierwszym roku działalności zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Na miejsce turnusu wybrano małą, górską miejscowość Gładyszowo w ówczesnym nowosądeckim. Był to punkt przełomowy w działalności organizacji. Turnusy stały się nieodłącznym elementem pracy stowarzyszenia.

Turnusy rehabilitacyjne

Od tamtej pory corocznie organizowano je, a w 1999r. odbyły się równocześnie dwa turnusy w Milówce i Iławie, z których skorzystało łącznie 120 osób. Z upływem lat stowarzyszenie zyskało swoistego rodzaju renomę w organizowaniu tego typu turnusów, tak że zgłoszenia do udziału w nich zaczęły napływać z całej Polski. Zwiększyła się także liczba źródeł, z których organizacja zdobywała środki na organizację turnusów. Dołączyła do nich m.in. Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej, Fundacja Państwa Buzków. Wcześniej znaczna część środków pochodziła z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kolejnym etapem było stworzenie Środowiskowego Ośrodka Współdziałania Dzieci i Młodzieży. Do tego celu posłużył budynek po byłym Środowiskowym Centrum Kultury należący do Cukrowni i Rafinerii "Chybie". Budynek po wielu latach nieużywania był w bardzo złym stanie co wiązało się z poważnym jego remontem. Środki na ten cel pozyskano z wielu źródeł. Począwszy od prywatnych darczyńców, sponsorów, firmy i zakłady po inne organizacje pozarządowe takie jak Fundacja dla Polski, Fundacja im. Stefana Batorego, fundusz Unii Europejskiej Phare. Napływające środki, ofiarność części mieszkańców, zapał pomysłodawców doprowadził w szybkim czasie od uporania się z remontem i w czerwcu 1994r. dokonano uroczystego otwarcia. W uroczystym otwarciu uczestniczyli mieszkańcy gminy Chybie, przedstawiciele władzy samorządowej, właściciele firm udzielających wsparcia podczas prac remontowych, duchowieństwo z biskupem diecezji bielsko-żywieckiej Tadeuszem Rakoczym.

Ośrodek, ze swoją bazą lokalową (sala pracy twórczej, kawiarenka, kuchnia, pracownia sportowa, sala widowiskowa, kabina projekcyjna i pozostałych 4 salach do pracy z dziećmi ), stał się stałym miejscem spotkań młodzieży i dzieci. W ofercie ośrodka znalazły się takie imprezy jak: dyskoteki, seanse filmowe, wieczorki poetyckie, koncerty i wystawy. Można pograć w tenis stołowy i poćwiczyć w pracowni sportowej. Ośrodek stał się siedzibą stowarzyszenia i punktem realizacji celów jakie sobie postawiło. Statutowym celem działania placówki stało się prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej poprzez pomoc rodzinie dysfunkcjonalnej oraz pomoc poszczególnym jej członkom. Do jego zadań należy: podejmowanie działań opiekuńczo -wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży, tworzenie warunków do udziału osób niepełnosprawnych w różnych formach aktywności społeczno -kulturalnej, organizowanie i propagowanie różnych form sportu, rekreacji, turystyki i odbioru kultury. Organami ośrodka są: dyrektor ośrodka kierujący całokształtem pracy placówki i o jego wyborze decyduje Zarząd SL SALOS "Radość", który jest jego bezpośrednim zwierzchnikiem i Rada Ośrodka będąca organem opiniotwórczym w skład, której wchodzą pracownicy Ośrodka oraz wolontariusze stale działający w Ośrodku.

Ośrodek Współdziałania Dzieci i Młodzieży

Po roku działania pojawiły się problemy finansowe związane z utrzymaniem Ośrodka. We wrześniu 1996r. dotacja z Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej pozwoliła na uruchomienie Świetlicy Środowiskowej w Ośrodku co poprawiło po części sytuację placówki. Wprowadzenie w roku 1997 znowelizowanej ustawy "o wychowaniu w trzeźwości" stworzyło możliwość pozyskiwania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki. Świetlicę Środowiskową przemianowano na Świetlicę Socjoterapeutyczną i podpisano umowę z Zarządem Gminy Chybie dotyczącej współfinansowania świetlicy. Nowa jednostka, będąca jedyną tego typu w okolicy, stała się stałym punktem corocznie uchwalanego przez Radę Gminy programu profilaktyki. Swoim pomocą objęła dzieci i młodzież dotkniętą bądź zagrożoną patologią społeczną. Jej podstawowym celem jest udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym z rodzin zagrożonych alkoholizmem lub niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzinom bez odrywania dziecka od domu rodzinnego i naturalnego środowiska. Do zadań świetlicy należy w szczególności: stworzenie środowiska wzrastania dzieci, zabezpieczonego przed negatywnymi konsekwencjami nadużywania alkoholu, pomoc psychospołeczna, przywrócenie równowagi emocjonalnej i psychicznej dzieci, wspieranie rozwoju osobistego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, odciążenie od stresów i napięć spowodowanych trudną sytuacją rodzinną, kształtowanie osobowości, poznawanie wartości, rozwój ekspresji uczuć i przeżyć, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, rozwój zainteresowań, zamiłowań, zdolności. (statut świetlicy, rozdz. II par. 3)

Świetlica oprócz stałych zajęć świetlicowych, wychowawczych prowadzi także zajęcia terapeutyczne. Praca terapeuty jest bardo istotna ze względu na profil świetlicy i rodzaj jej uczestników. Do obowiązków terapeuty należy: prowadzenie programu oddziaływań terapeutycznych i resocjalizacyjnych, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, konsultowanie wyników obserwacji, badań, kierunków i programu terapii. Oprócz terapeuty w świetlicy również zatrudnieni są również wychowawca, kierownik oraz sprzątaczka, która w późniejszym okresie została zwolniona z powodu braku środków. Kierownikiem świetlicy jest z urzędu dyrektor ośrodka gdyż jej działalność stała się podstawą pracy ośrodka.

Stowarzyszenie stało się stałym partnerem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 1998r. zorganizowało pierwsze w ramach Gminnego Programu Profilaktyki kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Siedziba Stowarzyszenia pełni równocześnie funkcję siedziby Gminnej Komisji Profilaktyki. Od końca 1997r. w pomieszczeniach ośrodka znajduje się finansowany z gminnego programu Punk Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Odbywają się tu także różnego rodzaju szkolenia, warsztaty związane z działalnością profilaktyczną.

Od 1998r. w Ośrodku odbywają się spotkania integracyjno-rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi. Są to spotkania sobotnie ale obecnie Stowarzyszenie przygotowuje się do uruchomienia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnej z terenu gminy Chybie i gminy Strumień. Będzie to, tak jak Świetlica Socjoterapeutyczna, jedyna tego typu placówka w okolicy.

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Radość" w Chybiu działa w obrębie pomocy społecznej, profilaktyki, sportu i rekreacji. Już po kilku latach stała się jedną z najprężniej działających organizacji tego typu na terenie gminy Chybie. Jej zaangażowanie w sprawy dzieci i młodzieży a także problemów społecznych na terenie gminy Chybie powoduje iż jest ona istotnym partnerem w pracy jednostek administracji samorządowej takich jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkół podstawowych. Stowarzyszenie powoli wrasta w środowisko Chybia. Posiada swoich sympatyków jak i osoby niechętne jego poczynaniom. Ale tak jak mówią weterani działalności społecznej: " Tak jest zawsze, jeśli są tacy i tacy to znak, że ludzie widzą, że coś się dzieje".

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały przy Stowarzyszeniu SL Salos "Radość" i rozpoczęły swoją działalność 2 stycznia 2001 roku. Placówka roztacza opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną nad 35 niepełnosprawnymi osobami w wieku od 16 do 35 r.ż.. Osoby biorące udział w terapii zamieszkują nie tylko gminę Chybie, lecz dojeżdżają ze Skoczowa i Cieszyna.

Dzięki umowie zawartej pomiędzy Śląskim oddziałem PFRON w Katowicach a Zarządem SL SALOS w pierwszym roku działalności, i Starostwem Powiatowym w Cieszynie od drugiego roku, Warsztaty otrzymują środki na utrzymanie ośrodka i rehabilitację osób niepełnosprawnych z terenu gminy i powiatu.

Warsztaty funkcjonują w oparciu o siedem pracowni. Pierwsza z nich -pracownia plastyczna typu A proponuje zajęcia z malarstwa, rysunku, gdzie prace wykonywane są różnymi technikami. Natomiast w pracowni plastycznej typu B zajęcia opierają się na poznawaniu tajników krojenia i szycia. Pracownia gospodarstwa domowego jest miejscem przygotowywania prostych posiłków, zapoznawania się z obsługą podstawowych urządzeń, jakie znajdują się w każdej kuchni. W pracowni fotograficznej uczestnicy wykonują fotogramy, zdjęcia portretowe"fotografują krajobraz. W pracowni ogrodniczej planuje się prace z zakresu sadzenia roślin zarówno doniczkowych jak i uprawianych w gruncie. Powodzeniem cieszą się zajęcia prowadzone w pracowni ceramicznej, gdzie osoby niepełnosprawne, mogą zapoznać się z całym procesem obróbki gliny, jak również wykonać proste race z tego surowca. Jedno z najtrudniejszych zadań ma do wykonania pracownia stymulowania wielopoziomowego, która przeznaczona jest dla osób z największym deficytem zdrowotnym. Uczestnicy tej pracowni uczą się czytać i pisać.

 - radosc.jpg
Zajęcia w pracowniach Warsztatów Terapii Zajęciowej

Działalność Warsztatów opiera się również na organizowaniu wewnętrznych imprez, działa zespół teatralny.

Warsztaty obecnie dają zatrudnienie dla 12 osób z terenu gminy Chybie oraz Powiatu Cieszyńskiego.

Całe Stowarzyszenie daje więc zatrudnienie 15 osobom + dodatkowo praca na umowę zlecenie.

W chwili obecnej działalność Stowarzyszenia opiera się na podtrzymywaniu i rozwijaniu podstawowych jednostek przy nim działających tj.: Świetlicy Socjoterapeutycznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ponadto aktywnie udziela się w działalność charytatywną poprzez współorganizowanie różnego typu akcji na terenie gminy.


KONTAKT

 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
„Radość” w Chybiu

ul. Wyzwolenia 2
43-520 Chybie

 

Prezes: mgr Ryszard Siuciak

Kierownik Świetlicy: Sławomir Rusek tel. 604 392 257

 

 


Admin
 • BBFan
 • Schronisko dla zwierząt
 • Dokumenty zastrzeżone
 • Fundacja Zdrowia
 • Detektor burzowy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • RegioSet
 • Śląskie
 • WKU Bielsko Biała
 • Mikroporady
 • Cieszyńska Kraina
 • Żabi Kraj
 • Euroregion
 • Gmina Ustka
 • Projekty Chybie
 • Terlicko
 • OSP Chybie
 • CEIDG
 • PUP Cieszyn
 • OX
 • Impuls
 • OSP Mnich
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-261-43-34, Regon: 072182396
Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x