RSS
flash0001 flash0002 flash0003 flash0004 flash0005 flash0006 flash0007 flash0008 flash0009 flash0010
www.projekty.chybie.pl     |     www.biblioteka.chybie.pl     |     Serwis Samorządowy PAP     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Gmina / Warunki naturalne
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Warunki naturalne - Gmina - Chybie - Oficjalny Portal Gminy.

 

Pobierz PDF

Warunki naturalne

 

Klimat

Obszar Gminy klimatycznie zaliczony został do Pogórza. Według danych ze stacji meteorologicznej w Ochabach, uśrednione dane klimatyczne kształtują się następująco:

 • średnia roczna ilość opadów 883 mm
 • przewaga wiatrów z kierunków SW i S
 • średnia temperatura roczna +8oC
 • średnia temperatura lata +16oC
 • długość okresu wegetacyjnego 200-220 dni
 • ilość dni z mrozem 30-35 dni
 • ilość dni z przymrozkami 100-120 dni

W ciągu roku nad teren Gminy dociera powietrze polarno-morskie, pod wpływem powietrza kontynentalnego obszar Gminy znajduje się jedynie w ciągu trzech miesięcy w roku, takich jak: styczeń, marzec, październik. Duży wpływ na klimat Gminy ma graniczący z nią Zbiornik Goczałkowicki, który powoduje, że klimat Gminy charakteryzuje się zwiększoną wilgotnością powietrza i dużą częstotliwością występowania mgieł i zamgleń.

Gleby

Na przeważającej części obszaru Gminy występują mady lekkie i średnie, są to gleby charakterystyczne dla terasów rzecznych. Gleby Gminy Chybie zaliczają się do IV i szczątkowo do III klasy bonitacyjnej, podścielone są piaskiem i żwirem na głębokości od 60 do 100 cm.

Zasadniczo gleby na obszarze Chybia są lekko lub średnio zakwaszone i wymagają wapnowania. Wyniki ostatnich badań gleb wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach w 1996 roku wykazały, iż nie są one zanieczyszczone lub, że posiadają nieznacznie podwyższony poziom metali.

Szata roślinna

Według klasyfikacji przyrodniczej obszar Gminy Chybie zaliczony został do Krainy Śląskiej, Dzielnicy Kędzierzyńsko-Rybnickiej i Mezoregionu Pszczyńskiego. Przyrodniczo obszar ten charakteryzują rośliny piętra pogórza oraz kotlin z naturalnym zbiorowiskiem leśnym w postaci lasu grabowo-dębowego, zaś w sąsiedztwie wód lasu łęgowego, z przewagą jesionów i olch.

Naturalnie występującym zbiorowiskiem roślinnym są również łąki, które mogą być wykorzystywane jako łąki pokosowe lub pastwiska. Na obszarze Gminy obserwuje się oprócz zbiorowisk naturalnych również zbiorowiska wtórne powstałe w wyniku rozwoju gospodarczego. Do zbiorowisk tych należą:

 • tereny upraw polowych i towarzyszących im chwastów
 • tereny zieleni przydomowej
 • tereny zieleni urządzonej (parki, tereny sportowe)
 • roślinność towarzysząca zabudowie i szlakom komunikacyjnym
 • wtórne zbiorowiska łąk i szuwarów na terenach podmokłych
 • roślinność wodna i przybrzeżna stawów rybnych.

Na terenie Gminy Chybie występują dwa kompleksy leśne lasów Skarbu Państwa:

 • kompleks północny – lasy Nadleśnictwa Bielsko, obrębu Wapienica,
 • kompleks południowy – lasy Nadleśnictwa Ustroń, obrębu Hażlach.

Łączna powierzchnia lasów to 897 ha, co stanowi 28,3% powierzchni ogólnej gminy, z czego 85 % to las świeży, pozostałe 15 % stanowi las mieszany. Przeważającym typem drzewostanu są: dąb, jawor, brzoza oraz modrzew, świerk i sosna. Lasy rosnące na terenie gminy należą do Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego", który został powołany w celu ochrony i odtwarzania ekosystemów leśnych na podstawie zarządzenia nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19.12.1994r. z póź. zm.

Zbiornik Goczałkowicki

Zbiornik Goczałkowicki został wybudowany w latach 1950-1955 na 67 km biegu Małej Wisły, przez przegrodzenie zaporą ziemną o szerokości 2980 m. Jest największym zbiornikiem zaporowym na południu Polski. Powierzchnia zbiornika wynosi 2990 ha a objętość 120 mln m3 wody, przy rzędnej eksploatacyjnej 255,5 m n.p.m. Przy maksymalnym spiętrzeniu 257 n.p.m. ma objętość 174 mln m3 przy powierzchni 3200 ha. Obszar powierzchni wynurzonej zmienia się od 300 do 1300 ha. Zbiornik dostarcza wodę pitną dla aglomeracji śląskiej i pełni funkcje przeciwpowodziowe. Chroni dolinę poniżej zapory, zatrzymując i łagodząc falę powodziową.

Zbiornik Goczałkowicki zaopatruje w wodę pitną Górny Śląsk. Ujęcie i Stację Uzdatniania Wody eksploatuje Zakład Produkcji Wody w Goczałkowicach, należący do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Woda kierowana jest po uzdatnieniu do aglomeracji katowickiej w ilości 220 tys. m3/ dobę i rybnickiej w ilości 40 tys. m3 /dobę. Zlewnia posiada średnią gęstość zaludnienia 240 mieszkańców na km2.

 - warunki_naturalne_1.jpg - warunki_naturalne_2.jpg

 - warunki_naturalne_3.jpg - warunki_naturalne_4.jpg

Osobliwości przyrodnicze

Teren gminy Chybie z uwagi na występujące tu gatunki ptaków, w oparciu o Dyrektywę w sprawie ochrony dzikich ptaków, zwaną dyrektywą ptasią (79/409/EWG) został rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) zakwalifikowany do obszaru specjalnej ochrony (OSO) zwanego Dolina Górnej Wisły PLB240001, obszar na terenie gminy Chybie obejmuje 3099,9 ha. Lista OSO została przekazana Komisji Europejskiej. Dolina Górnej Wisły wejdzie w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, którą będą tworzyć specjalne obszary ochrony (SOO) wyznaczone w oparciu o Dyrektywę Siedliskową wraz z obszarami specjalnej ochrony (OSO) wyznaczonymi w oparciu o Dyrektywę Ptasią.

Na proponowanym obszarze o powierzchni 24 767,5 ha nazwanym Dolina Górnej Wisły (obejmującym Zbiornik Goczałkowicki i przyległe stawy hodowlane) występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z zał. I dyrektywy ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), takie jak: zimorodek, bąk (PCK), rybitwa białowąsa (PCK), rybitwa czarna, bocian biały, błotniak stawowy, derkacz, łabędź krzykliwy, dzięcioł średni, dzięcioł czarny, czapla biała, czapla nadobna, ortolan, muchówka białoszyja, żuraw, bielik, bączek (PCK), gąsiorek, dzierzba czarnoczelna (PCK), mewa czarnogłowa, podróżniczek, ślepowron (PCK), trzmielojad, dzięcioł zielonosiwy, zielonka, kropiatka, szabłodziób, rybitwa zwyczajna (rzeczna), pokrzewka jarzębata.

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej wszystkich wymienionych wyżej ptaków zaliczonych do PCK, w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje muchołówka białoszyja, krzyżówka, łyska, perkozek. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrownego czapli białej i płaskonosa. Ponadto na wskazanym obszarze zidentyfikowano 19 gatunków regularnie występujących ptaków migrujących nie wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej.

Na terenie gminy Chybie już funkcjonują takie osobliwości przyrody jak:

 1. Rezerwat torfowiskowy "ROTUZ", który został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30.12.1966 (Monitor Polski z 1967 Nr 10, poz. 59), w celu ochrony rzadkiego w tym rejonie torfowiska wraz z fragmentami boru bagiennego i wilgotnego. Najważniejszymi osobliwościami tam występującymi są rosiczka okrągłolistna, modrzewnica i storczyk szerokolistny. Całkowita powierzchnia rezerwatu: 28,21 ha, z czego 19,71 ha znajduje się w granicach Gminy Chybie, a reszta na terenie Gminy Czechowice –Dziedzice.

 - warunki_naturalne_5.jpg
Rosiczka okrągłolistna

 1. Dąb szypułkowy (Quercus pedunculata Ehrh) o obwodzie pnia 4,50 m, wysokości 18 m, wiek ok. 300 lat. Zabytek znajduje się we wsi Zaborze, gmina Chybie, powiat Cieszyn, woj. śląskie, obok drogi Drogomyśl-Zaborze-Iłownica-PPRN Wydział Komunikacji Cieszyn. W wojewódzkim rejestrze pomnik przyrody wpisany został pod pozycją 107. Za pomnik przyrody został uznany na podstawie Orzeczenia PWRN w Katowicach z dnia 22.10.1960r., nr R-OP-b/29/60.

 2. Aleja dębowa, obejmująca w momencie objęcia ochroną 204 szt. dębów: szypułkowego i błotnego o obwodzie 190-540 cm, wysokości 20-27 m, w wieku ok. 140-160 lat, rosnących w Chybiu wzdłuż ul. Bielskiej (droga powiatowa Jasienica-Strumień), od granicy lasu i potoku Bajerka do skrzyżowania z ul. Cieszyńską oraz ul. Cieszyńskiej (droga powiatowa Chybie – Drogomysl - Pruchna), od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z droga gminną w miejscowości Mnich. Dęby zostały uznane za pomniki przyrody na podstawie Rozporządzenia Nr 3/95 Wojewody Bielskiego z dnia 25 lutego 1995r. W wojewódzkim rejestrze przedmiotowe pomniki przyrody zostały wpisane w pozycji 489.

Świat zwierząt

W Gminie Chybie mimo jej niewielkiej powierzchni występuje wiele zróżnicowanych gatunków zwierząt. Na terenach leśnych spotkać można zająca szaraka, nornicę, lisa rudego oraz sarnę, jeża i chomika.

W pobliżu zbiorników wodnych występują kaczki krzyżówki, bociany czarne oraz okresowo kormorany. W zbiorowiskach ostoi zadrzewionych i leśnych występują: rybitwy - zwyczajna i czarna, brodźce – piskliwy i krwawodzioby, bąk, ślepowron, cyranka, myszołów, dzięcioł czarny, zięba, sikora i trznadel.

Okolice zbiornika Goczałkowickiego są sprzyjającym terenem dla występowania gadów i płazów, szczególnie; żab, ropuch, jaszczurek i zaskrońców.

Admin
 • BBFan
 • Schronisko dla zwierząt
 • Dokumenty zastrzeżone
 • Fundacja Zdrowia
 • Detektor burzowy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • RegioSet
 • Śląskie
 • WKU Bielsko Biała
 • Mikroporady
 • Cieszyńska Kraina
 • Żabi Kraj
 • Euroregion
 • Gmina Ustka
 • Projekty Chybie
 • Terlicko
 • OSP Chybie
 • CEIDG
 • PUP Cieszyn
 • OX
 • Impuls
 • OSP Mnich
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-261-43-34, Regon: 072182396
Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x