RSS
flash0001 flash0002 flash0003 flash0004 flash0005 flash0006 flash0007 flash0008 flash0009 flash0010
www.projekty.chybie.pl     |     www.biblioteka.chybie.pl     |     Serwis Samorządowy PAP     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Kultura / Laur Cieszynianek
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Laur Cieszynianek - Kultura - Chybie - Oficjalny Portal Gminy.

 

Pobierz PDF

Laur Cieszynianek

 

DO POBRANIA:


LAUREACI SREBRNEJ CIESZYNIANKI W GMINIE CHYBIE

 • Rok 1997
  Pan Emanuel Mikołajczyk - za zasługi na rzecz wspólnoty mieszkańców Gminy Chybie
 • Rok 1998
  Pan Jan Broda - za zasługi dla społeczeństwa Gminy Chybie. Wyróżniony Laurem Srebrnej i Złotej Cieszynianki.
 • Rok 1999
  Państwo Hermina i Edward Przemykowie - za szczególną aktywność w zakresie ochrony i pomnażania dziedzictwa kulturowego przodków poprzez kreowanie postaw szacunku dla lokalnej społeczności, odbudowanie poczucia własnej tożsamości oraz realizację projektu rozwoju społeczno-kulturalnego pod nazwą "Zarzecze - nasza mała ojczyzna"
 • Rok 2000
  Pan Edward Krzyżanek - za dokumentowanie historii, zwyczajów i przyrody Chybia i najbliższej okolicy.
 • Rok 2001
  Pan Franciszek Dzida - za szczególną aktywność społeczną na rzecz promowania Gminy Chybie i dokumentowania życia społeczności lokalnej i bogaty dorobek twórczy będący cennym wkładem w kulturę i tradycje Chybia.
 • Rok 2002
  Pan Józef Strządała - za pracę społeczną na rzecz lokalnego środowiska, a w szczególności za prawie 40 lat bezinteresownej pracy na rzecz krzewienia idei ochrony przyrody i kształtowania środowiska przyrodniczego wśród mieszkańców, pszczelarzy, członków LOP-u, młodzieży szkolnej oraz działania w obrębie dokumentowania, opracowania, archiwizowania materiałów będących skarbnicą wiedzy i informacji o Gminie Chybie, a dotyczących osób zasłużonych m.in.: Pawła Kojzara, Józefa Mostla i Jana Janika.
 • Rok 2003
  Pan Ryszard Juchniewicz - za pracę na rzecz lokalnego środowiska, a w szczególności za prawie 30 lat promowania idei zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne uprawianie sportu i rekreację, likwidowanie barier umożliwiających uprawianie sportu oraz zapewnienie dostępności do obiektów sportowych.
 • Rok 2004
  Pan Ryszard Nikiel - za pracę na rzecz lokalnego środowiska, a w szczególności za stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi potencjału gospodarczego gminy poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w Spółdzielni "Agrometr" w Chybiu, a także wieloletnią działalność samorządową.
 • Rok 2005
  Pani Janina Czerwieńska - za pracę na rzecz lokalnego środowiska, a w szczególności za działanie na polu kultury regionalnej.
 • Rok 2006
  Ks. kanonik Ludwik Lasota - w dowód uznania za wieloletnie pasterzowanie Parafii p.w. Chrystusa Króla w Chybiu - jako wzorowemu gospodarzowi promującemu gminę, dbającemu o rozwój lokalnej kultury i wspomagającemu potrzebujących.
 • Rok 2007
  Rafał Cymorek - założyciel Klubu pod Amfiteatrem. Od 1998 roku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, dał się poznać jako wyśmienity organizator. GOK w Chybiu stał się w tym okresie instytucją stymulującą rozwój kultury w gminie Chybie. GOK za sprawą dyrektora wciąż proponuje mieszkańcom nowe zajęcia. Oferta skierowana jest głównie do ludzi młodych, uczniów, ponieważ – zgodnie z filozofią Rafała Cymorka – misja ośrodka kultury polega na krzewieniu kultury, ale także na wychowaniu młodego odbiorcy i twórcy kultury. Doskonały menadżer, który potrafi pozyskać i związać z prowadzoną instytucją rzeszę sponsorów.
 • Rok 2008
  Mieczysław Puzoń - Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „EKO – ŻYCIE”. Najważniejsze cele, które sobie wyznaczył w swej długoletniej już działalności to podejmowanie inicjatyw dla wszechstronnego ekorozwoju Gminy Chybie w dziedzinach: ochrony środowiska naturalnego, realizacji zadań inwestycyjnych ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ochrony zieleni i obszarów cennych przyrodniczo, edukacji ekologicznej, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji. Między innymi dzięki niemu uniknięto katastrofy ekologicznej Zbiornika Goczałkowickiego spowodowanej wyciekiem oleju opałowego w wyniku pożaru w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Mieczysław Puzoń stale współpracuje z gminnymi placówkami oświatowymi, organizując wspólne akcje proekologiczne. Jest organizatorem wielu konkursów, wystaw fotograficznych, imprez, itp. Współorganizuje takie przedsięwzięcia jak: akcja „Sprzątania Świata” połączona z rajdem „Pieczonego Ziemniaka”, „Rodzinny Rajd Rowerowy”, Dzień Ekologiczny w ramach imprezy plenerowej „Żabionalia”, Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej „Utopiec”, Jarmark Ekologiczny.
 • Rok 2009
  Bolesław Dziedzic - urodzony w Chybiu w 1933 r. Po ukończeniu Liceum Pedagogiczno w Pszczynie pracował na Ziemiach Odzyskanych, później skierowano go do pracy w SP nr2 w Chybiu, gdzie pracował do emerytury. Będąc dyrektorem SP nr 2 im ludwika Kobieli w Chybiu, zostanie zapamiętany jako człowiek umiejący wytworzyć wspaniałą atmosferę w śród współpracowników. Był człowiekiem kreatywnym, otwartym oraz poświęcał wiele czasu swoim wychowankom Poświęcił wiele czasu wychowankom organizując: kółka zainteresowań, wycieczki spotkani z ciekawymi ludźmi. Wielu pokoleniom zaszczepił miłość do rodzinnych stron, sumienność, odpowiedzialność. Za dogra prace pedagogiczno został odznaczany medalem Ministra Oświaty. Aktywnie działał w zarządzę Banku Spółdzielczego. Był członkiem Rady Gminnej Spółdzielni, członkiem zarządu Powiatowego z Związek Kółek Rolniczych w Cieszynie. Pracował wiele lat w Ochotniczej Straży Pożarnej OSP Zarzecze-Frelichów – obecni jest honorowym Prezesem OSP Zarzecze-Frelichów. Gdzie wniósł wiele dobrego do pracy z młodzieżą, doprowadził do dobrej współprace OSP i szkoły. Jego starania doprowadziły do modernizacji sprzętu pożarniczego. Ma również wiele zasług w zdobywaniu funduszy na działalność OSP. Dzięki jego staraniom w sale domu strażaka odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Jak widać jego działalność społeczna jest imponująca. Jako działacz „Żabiego Kraju” w dziedzinie kultury i sportu ma wiele doniosłych osiągnięć.
 • Rok 2010
  Antoni Łukosz - urodził się 22 kwietnia 1950 roku w Zarzeczu, w gminie Chybie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, która została wysiedlona z powodu budowy zbiornika wody pitnej, tzw. Zalewu Goczałkowickiego na Wiśle.
  Od wielu lat włączony w nurt społecznej działalności samorządowej na szczeblu gminy i powiatu. W latach 1990-1998 był członkiem Zarządu Gminy Chybie. Od 1998 roku pracował w powiecie cieszyńskim. Był członkiem Zarządu Powiatu. Jako przewodniczący Rady Społecznej ZZOS Cieszyn starał się o fundusze na rozbudowę Szpitala Śląskiego.
  Wrażliwy na potrzeby społeczne, a w szczególności na los ludzi niepełnosprawnych, ich godne życie, równe szanse i miejsce w społeczeństwie z wielką siłą woli i uporem organizował Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób sprawnych inaczej. Antoni Łukosz był głównym inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Radość”. Zabiegi o pomieszczenia, środki finansowe oraz bezbłędnie opracowany program rehabilitacji pozwoliły na zdobycie jedynego w całym województwie samochodu służącego do dziś uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej - osobom niepełnosprawnym (nagroda PFRON, Katowice). „Nie ma kaleki - jest człowiek", to motto pracy Antoniego Łukosza - osoby spolegliwej, ofiarnej, skromnej i pracowitej.
  Laureat był również promotorem oraz członkiem Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum w Mnichu, tworząc tym samym godne warunki do nauki młodzieży i nowej reformy edukacyjnej. Od 1999 roku jest członkiem Towarzystwa Miłośników Zarzecza, jest doradcą i pomocnikiem, zamiłowany w swojej rodzinnej wiosce chętnie uczestniczy we wszystkich pracach zmierzających do ocalenia pamięci, historii, gwary i folkloru największej kiedyś gminy ziemi cieszyńskiej. Współpracuje na bieżąco z „Gazetą Zarzecką". Tematem najbliższym autorowi jest najstarsza historia zatopionej wioski i życie zarzeczan w nowych małych ojczyznach. Pomaga fizycznie i finansowo w realizacji zadań statutowych przy organizacji imprez, zjazdów, wyjazdów dla seniorów zarzeckich rodów. Jest propagatorem utworzenia „Izby Regionalnej Żabiego Kraju" w Zarzeczu, gdyż tu przyjeżdżają wielopokoleniowe rodziny, by zwiedzić małe ojczyzny swoich dziadków i pradziadków, by poznać ich dawne dzieje, gdyż „bez poznania przeszłości nie ma przyszłości". Stały uczestnik zjazdów zarzeczan.
 • Rok 2011
  Władysław Kajstura urodzony 30 marca 1950 r. we wsi Frelichów gmina Chybie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Chybiu uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP w Czechowicach-Dziedzicach o profilu ślusarz maszynowy. Po odbyciu stażu rozpoczął pracę zawodową. Druh Władysław Kajstura do Ochotniczej Straży Pożarnej Chybie wstąpił w roku 1965, najpierw jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brał aktywny udział w szkoleniach i zawodach sportowo – pożarniczych, a po osiągnięciu osiemnastego roku życia czynnie działał w szeregach jednostki, brał udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz pracach społecznych na rzecz jednostki OSP Chybie. Podczas odbywania tymczasowej służby wojskowej w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Cieszyńskiej Fabryce Farb i Lakierów „Polifarb Cieszyn” uzyskał następujące wyszkolenie:
  - kurs szeregowych Korpusu Technicznego Pożarnictwa,
  - kurs młodszych podoficerów pożarnictwa,
  - kurs starszych podoficerów pożarnictwa,
  - kurs mechaników motopomp.
  W zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej pełnił kolejno funkcje dowódcy sekcji i szefa zmiany.
  W Ochotniczej Straży Pożarnej Chybie od 1980 r. pełnił przez cztery kadencje funkcję Naczelnika jednostki. Równorzędnie został powołany na stanowisko Komendanta Gminnego Straży Pożarnych. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.
  Od powstania Zarządu Powiatowego Związku OSP RP jest jego członkiem:
  - jest członkiem Powiatowego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego dla członków OSP,
  - jest dowódcą plutonu Kampanii Obwodowej Cieszyn,
  - jest komendantem Zawodów Sportowo – Pożarniczych MDP.
  W roku 2005 na własną prośbę przenosi się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu. W jednostce mniskiej druh Władysław Kajstura wszedł w skład zarządu, gdzie powierzono mu funkcję kronikarza, a obecnie członka Zarządu OSP w Mnichu. Brał czynny udział w gaszeniu dużych pożarów:
  - pożar stodoły Stadniny Koni – filia Frelichów,
  - pożar zabytkowego kościoła – Międzyrzecze,
  - pożar lasu – Kuźnia Raciborska.
  W swojej działalności wykształcił wiele członków MDP, a także przeprowadził wspólnie z naczelnikami kursy I-go stopnia strażaka – ochotnika. Wyszkolił kilkadziesiąt adeptów sztuki pożarniczej, którzy zdali egzamin przed komisją Państwowej Straży Pożarnej – Cieszyn z wynikiem dobrym i bardzo dobrym. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej, a także gminnych i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych.
  Jego starania doprowadziły do zakupu i karosacji samochodu bojowego VW – T4 – ratownictwo techniczne OSP Mnich oraz dla OSP Chybie Renault – Master lekki samochód gaśniczy. Wymienione jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
  W latach 1985-1991 nie będąc członkiem OSP Mnich przepracował wiele godzin w czynie społecznym przy budowie remizy. Podczas ubiegłorocznej powodzi, która dotknęła gminę Chybie został powołany przez Wójta Gminy do sztabu powodziowego, gdzie pełnił dyżury oraz dysponował jednostkami OSP do zalanych posesji, a w godzinach popołudniowych wspólnie ze strażakami uczestniczył w akcji ratowniczej. Jako Komendant Gminny ma na uwadze dobro wszystkich jednostek Gminy Chybie. Ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie, Wójtem Gminy Chybie wraz z samorządem, inspektorem do spraw przeciwpożarowych, Zarządem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chybiu oraz Komisariatem Policji w Strumieniu.
  Posiada następujące odznaczenia:
  - Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
  - Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa,
  - Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa,
  - Brązowy Krzyż Zasługi,
  - Zasłużony dla Powodzian,
  - Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
  - Złoty Znak Związku.
 • Rok 2012
  Jan Pisarek jest zasłużonym nauczycielem o znaczących osiągnięciach na rzecz społeczności lokalnej, aktualnie przebywającym na emeryturze. Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1950 roku, w Szkole Podstawowej w Mnichu pracował w latach 1954 – 1970 oraz 1976 – 1984, a w latach 1970 – 1976 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chybiu. W latach 1964 – 1970 sprawował funkcję opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej, której celem było umożliwienie młodzieży praktycznego działania, uczenie uczciwości i zaradności, „wspólna praca dla wspólnych korzyści”. W latach 1970 – 1976 pełnił obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chybiu, natomiast w latach 1976 – 1984 - dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnichu, a w roku szkolnym 1984/1985 – dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Chybiu. Przez wiele lat pełnił funkcję Społecznego Inspektora Pracy, uprawniony był do sprawowania kontroli nad warunkami pracy w placówkach oświatowych. W roku 1973, wraz ze swoją żona Otylią, bardzo zaangażował się w organizację imprezy widowiskowo-folklorystycznej pn. „Starowiejska zabawa”. Impreza ta była przygotowywana przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, a następnie nagrana przez Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Amatorski Klub Filmowy „Klaps”. Ściśle współpracował z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Chybiu, w której zasiadał w radzie nadzorczej. Może poszczycić się wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami: Złotym Krzyżem Zasługi (1975 r.), Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego (1976 r.), nagrodą pierwszego stopnia Ministra Oświaty i Wychowania (1976 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988 r.). Jan Pisarek cieszy się wielkim autorytetem, jest darzony powszechnym szacunkiem. Może być przykładem, jak nawet w trudnych sytuacjach zachować pogodę ducha i humor.
 • Rok 2013
  Alojzy Strządała - do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu wstąpił w roku 1966 jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Alojzy Strządała brał udział w szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych, a po ukończeniu 18-stego roku życia czynnie działał w szeregach jednostki OSP Mnich. Kurs podstawowy ukończył w roku 1968 z wynikiem bardzo dobrym. Po przejściu na członka czynnego brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 roku jako uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP w Czechowicach-Dziedzicach, po ukończeniu stażu pracował na lokomotywach różnych typów jako maszynista pojazdów trakcyjnych do osiągnięcia emerytury w roku 2000. Posiadane wykształcenie i umiejętności pozwoliły Alojzemu Strządale być zaangażowanym we wszystkich bieżących remontach i konserwacjach sprzętu pożarniczego. W roku 1984 ukończył kurs mechaników motopomp z wynikiem bardzo dobrym. W 1982 roku powołano komitet budowy strażnicy w Mnichu, którego Alojzy Strządała był członkiem. Druh Strządała wniósł w budowę strażnicy nieodpłatny wkład w postaci prywatnego sprzętu (typu ciągnik, Cyklop) zajmując się transportem. W roku 1983 podczas walnego zebrania dh Alojzy Strządała został wybrany na vice prezesa jednostki OSP Mnich, a następnie z powodu choroby prezesa Józefa Zielińskiego przejął obowiązki prezesa jednostki. W 1996 powołano nowy zarząd na czele którego stanął dh Alojzy Strządała, w tym też czasie jednostka została przyłączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto w roku 1990 Alojzy Strządała wybrany został Radnym Rady Gminy Chybie, gdzie pełnił obowiązki przez dwie kadencje do roku 1998. Druh Alojzy Strządała wyróżnił się podczas usuwania skutków powodzi w roku 1998 oraz akcji ratowniczej katastrofy kolejowej przy zabezpieczaniu przedostawania się oleju napędowego do cieków wodnych. Jako prezes OSP w Mnichu czynił starania o pozyskiwanie nowych członków jednostki, ale najbardziej zależało mu na wyszkoleniu druhów. Z jego inicjatywy dokonano zakupu samochodu ciężarowego TATRA 815 i przygotowano go do skarosowania we własnym zakresie przez druhów jednostki i oddano go do użytku w 2001 roku jako samochód pożarniczy typu GCBA 8/32. W roku 2008 poczynił starania o pozyskanie i karosowanie lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego oraz doprowadzenie do powołania Jednostki Operacyjno Technicznej (JOT). W roku 2011 na własną prośbę druh Strządała ustąpił z funkcji Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu, jednak jest nadal zaangażowany we wszystkie inicjatywy lokalne oraz w przygotowanie obiektu do przyjęcia delegatów III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa śląskiego, który odbył się 02 czerwca 2012 r. Alojzy Strządała jest sumienny, koleżeński i wyróżnia się wysoką aktywnością w pracach społecznych na rzecz naszej jednostki. Może służyć za wzór i przykład dla innych członków OSP. Ściśle współpracuje z Urzędem Gminy, Radą Gminy, Komendantem Gminnym Straży Pożarnej w Chybiu i Zarządem Gminnym Związku OSP RP – Chybie. Posiada następujące odznaczenia:
  Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 1984
  Srebrna Odznaka Przodujący Kolejarz – 1986
  Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 1988
  Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – 1992
  Brązowy Krzyż Zasługi – 1995
  Złota Odznaka Za Zasługi W Zwalczaniu Powodzi – 1997
  Srebrny Krzyż Zasługi – 2000
  Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – 2008
 • Rok 2014
  Jan Puchałka urodzony 14 kwietnia 1949 r. w Zaborzu w gminie Chybie. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Mnichu w roku 1956. Przez wiele lat działał w samorządzie klasowym. Od 1963 r. kształcił się w Zespole Szkół Zawodowych w Cieszynie w zawodzie elektromechanik. W tym czasie działał też w harcerstwie i uprawiał sport, głównie piłkę nożną. Po ukończeniu szkoły w 1966 roku przyszedł czas na pracę, którą podjął w Spółdzielni Pracy „Rzemieślnik” w Cieszynie. Od 1968 do 1989 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych, gdzie został odznaczony Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Przez dwie kadencje angażował się w prace Rady Sołeckiej.
  Czas wolny poświęca działalności społecznej. W 1981 roku powstała w Klubie Sportowym „Cukrownik” w Chybiu sekcja gimnastyki sportowej. Jan Puchałka był jednym z jej założycieli, a później działaczem i kierownikiem. W Cukrowniku działał również jako kierownik drużyny seniorów piłki nożnej, pełnił funkcję członka komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Za 25-letnią działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami: medal z okazji 70-lecia RKS „Cukrownik” Chybie, Odznaka Honorowa Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Odznaka Honorowa Polskiego Związku Gimnastycznego, Złota Odznaka Honorowa Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
  Po przejściu na emeryturę wstąpił do Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chybiu, gdzie działa od 2001 r. W 2007 roku został wybrany na przewodniczącego tego Koła i funkcję tę pełni do dziś. Jest również członkiem Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Cieszynie.
  W tym okresie Jan Puchałka otrzymał: Małą Złotą Odznakę Honorową PZERiI, Dużą Złotą Odznakę Honorową PZERiI za wybitne zasługi dla Związku, Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego, a Koło, w którym działa nagrodzono Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa Śląskiego.
 • Rok 2015
  Edward Dudkowiak urodził się w 1940 r. w Katowicach. Ukończył Technikum Geodezyjne w Katowicach. Od roku 1967 jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie na Wydziale Inżynierii Sanitarnej specjalizuje się w zagadnieniach Inżynierii Komunalnej.
  Po śmierci córki przeprowadził się do Chybie w grudniu 1981 roku Edward Dudkowiak rozpoczyna pracę w Urzędzie Gminy w Chybiu na stanowisku Sekretarza Urzędu Gminy. W roku 1989 zostaje Naczelnikiem Gminy. W wyniku przemian ustrojowych od roku 1990 pełni nieprzerwanie przez cztery kadencje funkcję Wójta Gminy.
  Z ważniejszych osiągnięć należy jeszcze wymienić:
  -        przebudowę Ośrodka Zdrowia,
  -        budowę dużej Strażnicy OSP w Mnichu,
  -        budowę Domu Przedpogrzebowego w Chybiu,
  -        dokończenie budowy Amfiteatru w Chybiu,
  -        przebudowę żłobka na nowoczesne Przedszkole w Chybiu,
  -        zakończenie robót związanych z gazyfikacją obszaru gminy,
  -        modernizację sieci wodociągowej.
  Nawiązał ścisłą współpracę z Burmistrzem miasta Amstetten w Austrii panią Margarete Horvatits, efektem czego było wsparcie finansowe oraz darowanie na potrzeby Policji w Chybiu samochodu marki golf.
  W okresie trwania jego kadencji wybudowano nowe Gimnazjum w Mnichu. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chybiu oraz Szkoły Podstawowej w Zaborzu. Kończąc kadencję rozpoczął prace związane z uregulowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.
  W roku 2006 Edward Dudkowiak przeszedł na emeryturę. Po wyborach powszechnych do Samorządu Powiatu został radnym powiatu cieszyńskiego, gdzie dwie kolejne kadencje pełnił obowiązki Przewodniczącego Komisji Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa.
  Za zasługi został uhonorowany między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego dla Budownictwa i Materiałów Budowlanych, Medalem za zasługi dla Obronności Kraju, Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów.
 • BBFan
 • Schronisko dla zwierząt
 • Dokumenty zastrzeżone
 • Fundacja Zdrowia
 • Detektor burzowy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • RegioSet
 • Śląskie
 • WKU Bielsko Biała
 • Mikroporady
 • Cieszyńska Kraina
 • Żabi Kraj
 • Euroregion
 • Gmina Ustka
 • Projekty Chybie
 • Terlicko
 • OSP Chybie
 • CEIDG
 • PUP Cieszyn
 • OX
 • Impuls
 • OSP Mnich
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-261-43-34, Regon: 072182396
Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x